service

  1. Service
  2. Internkontroll Elektro

Internkontroll Elektro

Ørnulf Wiig Installasjon AS kan levere internkontroll system for elektro til våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektro-anlegg uten profesjonell bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen, inkludert overlevering av dokumentasjon.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Ørnulf Wiig bruker et web-basert system fra Norink.

Se en presentasjon av systemet her: ( Powerpoint presentasjon ).

Årlige kontroller

Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger.

Eieren av et el-anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren av anlegget. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette.

Termografering avdekker feil

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer. Det benyttes et varmekamera som omsetter temperaturer og temperaturendringer til et synlig bilde, slik at det blir skaffet til veie verdifull informasjon om de aktuelle anleggenes tilstand. Med grunnlag i dette kan det så utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter. I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografering derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter.

Ørnulf Wiig har et samarbeid med M-Tek på utførelse av termografering.

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Enøk og miljø
Enøk tips

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo